Kategóriák
Hírlevél
TOP termékek
Termékajánló
Házhozszállítás

Pályázatok

Vásárlási feltételek

1

Tisztelt Vevőink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy általános szerződési feltételeink 2024. április 30. napjától megváltoztak. A módosult ÁSZF a következő linken érhető el:

https://www.csuporkft.hu/shop_ordered/35844/pic/ASZF.pdf

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos 2024. április 30.

Eladó adatai:

Csupor ’97 Kft.

Cégjegyzékszám: 16-09-004439

Adószám: 11501718-2-16

Statisztikai számjel: 11745004-20130783

Törvényes képviselő: Fógel Rita ügyvezető

Székhely/levelezési cím: 5000 Szolnok, Rákóczi út 50.

Elektronikus levelezési cím: csuporkft@gmail.com

Telefon: (06-56) 412-659; (06-30) 680-0991

Webáruház honlapcíme: www.csuporkft.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:

 Adacsa Kft.

Elektronikus levelezési cím: adacsa@adacsa.hu

Cégjegyzékszám: 16-09-011194

Adószám: 14823763-2-16

Székhely/levelezési cím: 5000 Szolnok, Szolnok Orosz Gy. u. 7. 3.em 15

 

Rövidítések, fogalom meghatározások:

vevő: a webáruházban terméket vásárló, szolgáltatást igénybe vevő személy

fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

áru: a webáruházban megvásárolható termék, igénybe vehető szolgáltatás

webáruház: az eladó által az áru, szolgáltatás adásvétele érdekében működtetett internetes felület

Ptk: 2013. évi V. törvény

GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Infotv.: 2011. évi CXII. törvény

Kormányrendelet: 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet

Reklámtv.: 2008. évi XLVIII. törvény

Áfa: általános forgalmi adó

Elállási jog: a Kormányrendelet szerint a fogyasztó részére biztosított jogosultság az adásvételi szerződés fogyasztó részéről történő, visszaható hatályú egyoldalú megszüntetésére

2

ÁSZF: általános szerződési feltételek

A szerződés tárgya, árak, a szerződés időbeli hatálya, téves adatfeltüntetés:

Az eladó által a webáruházon keresztül forgalmazott áruk és nyújtott szolgáltatások. Az egyes termékek lényeges tulajdonságait és árát a termékek terméklapjai tartalmazzák. A webáruházban feltüntetett árak minden esetben magyar forintban kerülnek feltüntetésre, és tartalmazzák az Áfa összegét.

Az ÁSZF módosítása során a módosulás a webáruház honalapján történő megjelenéssel lép hatályba. A felek jogviszonyára a vevő megrendelésének leadása időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezései irányadók. Az ÁSZF módosulása nem érinti a felek közt már létrejött jogviszonyt.

Amennyiben a webáruházban téves adat, hibás ár kerül feltüntetésre, például a feltűnő értékaránytalanságot mutató ár, a nyilvánvalóan téves, a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő (pl. „0" Ft-os vagy „1" Ft, mint vételár), úgy akkor az eladó nem köteles a terméket a tévesen feltüntetett áron értékesíteni. Az eladó fenntartja a jogot a tévedésen alapuló megrendelések törlésére, azok teljesítésének megtagadására. Az eladó jogosult felajánlani a vevőnek a helyes és tényleges áron történő teljesítést, melynek ismeretében a vevő elállhat vásárlási szándékától.

A megrendelés, regisztráció során történő adatszolgáltatás:

A vevő a webáruház használata során általa megadott adatok valóságtartalmáért kizárólagos felelősséggel tartozik. Eladót a regisztráció vagy megrendelés során a vevő által tévesen és/vagy pontatlanul és/vagy hamisan megadott adatokra visszavezethető bármely problémáért, késedelemért, hibáért, kárért felelősség nem terheli. Vevő a megrendelés elküldésével nyilatkozik, hogy az ÁSZF-ben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elfogadja, az abban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul. A regisztrációval, ennek hiányában a megrendeléssel egyidejűleg a vevő hozzájárulhat ahhoz, hogy részére az eladó E-mail-ben, SMS-ben, vagy postai úton ajánlatokat, reklámküldeményeket küldjön.

A szerződés írásbeli jellege, rögzítése, nyelve, a szerződés létrejötte:

A szerződés az eladó és a vevő közt létrejövő, írásbelinek minősülő, egybehangzó akaratnyilatkozat, melynek alapján a vevő a kiválasztott termék megvásárlására, szolgáltatás igénybe vételére, s e körben annak átvételére és vételárának megfizetésére vállal kötelezettséget; míg az eladó a vevő által kiválasztott és az eladó által visszaigazolt termék átadására, szolgáltatás nyújtására vállal kötelezettséget.

A felek szerződésnek nyelve: magyar.

Eladó a szerződéseket iktatja, és a vevő kérésére a vételár kifizetésétől vagy a szerződés létrejöttét követően annak meghiúsulásától számított 5 évig a vevő rendelkezésére bocsátja írásbeli megkeresése alapján, melyet vevő az eladó elérhetőségeink bármelyikén eljuttathat az eladóhoz. Eladó jogosult ellenőrizni a megkereső személy személyazonosságát abból a célból, hogy illetéktelenek a vevő szerződéséhez ne férhessenek hozzá.

Vevő a megrendelését a webáruházban a megvásárolni kívánt termék, igénybe venni kívánt szolgáltatás kosárba helyezésével, a fizetési mód kiválasztását követően a „Indulás a pénztárhoz most” ikonra kattintva tudja leadni. Az „Indulás a pénztárhoz most” ikonra kattintással a vevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik az eladó felé. A megrendelés során a vevő a rendelésre vonatkozó adatokat bármikor javítani tudja, pl. a kosárban a mennyiség változtatásával, termékek hozzáadásával vagy törlésével stb. Az eladó a megrendelés elküldésében a vevő által megadott szállítási címre teljesíti a szállítást. A megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül az eladó email üzenetben visszaigazolja a vevőnek a szerződési jognyilatkozatának beérkezését

A visszaigazoló email a vevői megrendelés eladóhoz történő beérkezését igazolja, azonban nem minősül az eladó általi elfogadó nyilatkozatnak a vevői megrendelés tekintetében. Eladó a vevői ajánlat elfogadását és a vevő megrendelését külön email üzenetben fogadja el, erősíti meg legkésőbb a vevői megrendelés eladóhoz történő beérkezésétől számított 2 munkanapon belül. Az eladó által a vevő részére megküldött, a vevői ajánlat eladó általi elfogadását tartalmazó email eladó általi megküldésével a felek közt a szerződés létrejön.

A vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg az eladótól a vevői megrendelés elfogadását tartalmazó emailt.

Amennyiben a vevői megrendelés eladóhoz történő érkezését követően az eladó bármely okból az adott terméket nem tudja a vevő rendelkezésére bocsátani, úgy az eladó emailben értesíti a vevőt, hogy a vevői megrendelés eladói teljesítése akadályba ütközik. Amennyiben a vevői megrendelés eladói teljesítése akadályba ütközik, de a vevő már a vételárat és egyéb felmerülő költségeket (pl. szállítás díja) megfizette, úgy az eladó haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül a vevői fizetési móddal egyező módon a vevő által teljesített összeget a vevő részére visszatéríti.

A fizetés módja:

Eladó tájékoztatja a vevőt, hogy a webáruházban, az áru rendelésénél feltüntetett fizetési módokon van lehetőség az áru ellenértékének kiegyenlítésére.

A webáruházban feltüntetett és az eladó által felajánlott fizetési módokon túl más módon nincs lehetőség a vételár kiegyenlítésére. A fizetést kizárólag magyar forintban lehet teljesíteni, más pénznemben való teljesítést az eladó jogosult visszautasítani.

Amennyiben vevő az áru ellenértékét, kiszállításának díját nem a vásárlással egyidejűleg egyenlíti ki, úgy abban az esetben van lehetőség utánvétes fizetésre, amennyiben az adott áru tekintetében az eladó az utánvétes fizetési módot felajánlja és a megrendelés teljes értéke egy vásárlás esetén nem éri el a bruttó 350.000,- Ft összeget. Amennyiben a vevő megrendelésének összesített értéke az egy vásárlás alkalmával eléri a bruttó 350.000,- Ft teljes fizetendő vételárat, úgy utánvétes fizetésre semmilyen esetben nincs lehetőség. A utánvétes fizetési mód lehetősége esetén az eladó pénzkezelési díjat számít fel, melynek összegéről a vevőt az utánvétes fizetési mód felajánlásánál a megrendelés véglegesítése előtt tájékoztatja. Az utánvétes fizetési lehetőség esetén, amennyiben a vevő ezen a módon kívánja megfizetni a vételárat, úgy ennek díját a vételár megfizetésével egyidejűleg köteles teljesíteni. Amennyiben a vevő az utánvétes fizetési mód esetén a pénzkezelési díjat nem fizeti meg a vételárral egyidejűleg, úgy a megrendelt áru átvételére nem jogosult.

Amennyiben a kiszállítást végző partner az eladó részére azt a tájékoztatást adja, hogy az utánvétes fizetésnél – amennyiben az utánvétes fizetési módot az eladó elérhetővé teszi a vevő részére - lehetőség van a kiszállítást végző szolgáltatónál bankkártyás fizetésre, úgy ennek lehetőségéről a vevőt a megrendelést visszaigazoló emailben értesítjük, azonban az eladó nem vállal felelősséget a kiszállítást végző szolgáltatónál felmerülő esetleges technikai vagy egyéb problémákért, melyek akadályozhatják a bankkártyás fizetést abban az esetben is, ha azt egyébként előzetesen a kiszállítást végző szolgáltató vállalta.

Szállítás:

A várható szállítási határidő általánosan az eladónak a vevői megrendelést elfogadó email üzenetétől számított legfeljebb 15 nap a raktáron lévő áruk esetében,. A vevő által elküldött konkrét megrendelés tekintetében a szállítási határidő várható leghosszabb tartamáról az eladó a vevőt a visszaigazoló üzenetben értesíti, ezen értesítés szerinti szállítási határidő irányadó a felek jogviszonyában. A szállítási határidő esetleges módosulásáról az eladó a vevőt a webáruház használata során megadott email címen tájékoztatja. A vevő jogosult elállni a megrendeléstől az Elállási jog tájékoztatóban rögzítettek szerint, amennyiben számára a visszaigazolt szállítási határidő, vagy a módosult szállítási határidő nem elfogadható. A szállítási, áruátvételi lehetőségeket, a szállítási határidőre vonatkozó egyéb információkat a Szállítás pontban rögzítettek szerint biztosítja az eladó, mely jelen ÁSZF elválaszthatatlan része.

Tájékoztatjuk, hogy a termékek jellege miatt cégünk, nem minden termékét tudja csomag automatába, Posta Pontra vagy postára kézbesítve feladni.

A weboldalon feltüntetett árak a szállítás költségét nem tartalmazzák. Az alábbiakban feltüntetett szállítási költséget kizárólag Magyarország területére érvényesek. Amennyiben külföldi címre szeretnének rendelést küldeni részünkre, úgy kérje egyedi árajánlatunkat.

Tájékoztatjuk vevőinket, hogy kizárólag Magyarország területére vonatkozóan tudjuk a szállítási feltételek szerinti kiszállítást vállalni. Amennyiben Ön az Európai Unió más tagállamából vagy attól eltérő, harmadik államból (továbbiakban: külföld) kíván honlapunkon keresztül vásárolni, úgy a terméket a weboldalon feltüntetett áron, ott írt fizetési módokkal vásárolhatja meg azzal, hogy a termék kiszállítása vonatkozásában partnereink csak Magyarország területén található szállítási címre vállalnak kiszállítást. Így amennyiben Ön külföldről vásárol, és nem jelöl meg magyarországi szállítási címet, úgy abban az esetben székhelyünkön (5000 Szolnok, Rákóczi út 50.) van lehetősége az áru átvételére.

Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy az alábbi szolgáltatók igénybevételével juttatja el az árut, terméket a Vevőhöz:

 • Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)

Díjak

Megrendelés esetén a szállítási díj pontos összegét –a vásárlás véglegesítését, azaz a végleges szerződés megkötését megelőzően az eladó az adott megrendelés összetétele, annak mennyisége alapján feltünteti a vevő részére.

Vevő jogai:

a vevőt az alábbi jogok illetik meg a vásárlás során kiemelten:

Webáruház használatának joga:

a webáruházat 16 év feletti természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli egyéb szervezetek használhatják, mely személyek saját nevük alatt jogokat szerezhetnek és kötelezettségeket vállalhatnak. A webáruház használata során a vevő köteles nyilatkozni arról, hogy a fentieknek megfelel, s ezen nyilatkozatának valóságtartalmáért kizárólagosan felelő. A webáruházat mind regisztrációval, mind regisztráció nélkül jogosultak használni a vevők, amennyiben a webáruház használata során az eladó által rendelkezésre bocsátott tájékoztatókat, szabályzatokat megismerték, elfogadták, s erről kifejezetten nyilatkoztak. Ezen nyilatkozat hiányában a felek jogainak védelme érdekében az eladó nem biztosítja a vásárlás lehetőségét.

A vásárlói adatok védelméhez való jog:

a webáruházat használó természetes személyek, akik fogyasztónak minősülnek, a GDPR és az Infotv. alapján biztosított jogokkal rendelkeznek adataik tekintetében. Az adatok kezelésének módját, a kezelt adatok körét, az adatokkal kapcsolatos vevői jogokat az eladó az Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseiben ismerteti.

A fogyasztónak nem minősülő, nem természetes személyek adatait a vásárláshoz kapcsolódóan, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben, a nyilvánosan elérhető adatbázisokban foglalt tartalommal kezeli az eladó. Amennyiben a fogyasztónak nem minősülő, nem természetes személy vonatkozásában olyan adat szükséges, mely a vásárláshoz szükséges adat, úgy ezen adatokat is csak a szükséges mértékben kezeli az eladó. Az eladó az Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseiben rögzített személyeknek adja át az adatokat.

3

geo-blocking mentes vásárlás:

a vevő földrajzi megkülönböztetés nélkül jogosult a webáruház használatára, a vásárlásra. Ennek során földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül, az adott állam szabályai szerint hozzáférhet a webáruház tartalmához, valamennyi más vásárlóval azonos feltételek mellett jogosult a termékek vásárlására. A termékek átvételére olyan területen, melyre nézve az eladó személyesen vagy vállalkozók bevonásával szállítási tevékenységet nem végez, nem köteles az árut kiszállítani, ez azonban nem akadályozza meg a vevőt abban, hogy vásároljon a webáruházban. Amennyiben a vevő olyan szállítási címet kívánna megnevezni, mely területre szállítási tevékenységet sem maga az eladó, sem az eladó által az eladó és az adott vállalkozás közt létrejött szerződés tartalma szerint a vállalkozó nem végez a webáruházban történő értékesítés kapcsán, abban az esetben a vevő az árut kizárólag az eladó 5000 Szolnok, Rákóczi út 50. cím alatti értékesítési pontján veheti át.

Elállási jog:

a fogyasztónak minősülő természetes személy vevőt megilleti az elállás joga az eladó Elállási jog tájékoztatójában foglaltak szerint, mely jelen ÁSZF elválaszthatatlan része.

a fogyasztónak nem minősülő vevőt a Ptk. rendelkezései szerint illeti meg elállási jog .

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Ön az elállási jogát

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa) a terméknek,
 3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 4. ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 5. ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

az Ön, mint fogyasztó vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

 1. b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Csupor ’97 Kft, 5000 Szolnok, Rákóczi út 50 tel/ 06 56412 659

 email: csuporkft@gmail.com

 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállási jog gyakorlása kapcsán tájékoztatjuk, hogy az elállási határidő az áru vevői átvételekor kezdődik, míg szolgáltatásnyújtás esetén a szerződéskötéskor, azonban elállási jogát a vevő a szerződés megkötésének napja és az áru átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön élni kíván az elállás jogával, úgy az árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás társaságunkkal való közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia társaságunk részére. Tájékoztatjuk, hogy az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét Önnek kell viselnie, mert cégünk nem vállalja e költség viselését. Tájékoztatjuk e körben, hogy Ön kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét köteles viselni.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön jogszerűen él elállási jogával, úgy az elállás közlésétől számított legkésőbb 14 napon belül visszatérítjük az Ön által fizetett teljes összeget, így az áru vételárát és a vásárláskor esetlegesen megfizetett szállítási költséget azzal, hogy amennyiben Ön a vásárlásakor kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az ebből eredő többletköltséget társaságunk nem köteles visszatéríteni. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön élni kíván elállási jogával, s az árut már használatba vette, úgy az Ön által megvásárolt áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését társaságunk érvényesítheti Önnel szemben.

Szolgáltatás nyújtása esetén a fent hivatkozott Kormányrendelet alapján a fogyasztó köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, ha a szolgáltatás felmondásának jogát a teljesítés megkezdését követően gyakorolja, és a fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás teljesítésére irányuló szerződés teljesítését a felmondási határidő lejártát megelőzően kezdje meg, a vállalkozással kifejezetten, tartós adathordozón közölte. Tájékoztatjuk e körben, hogy a fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a felmondási határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten közölni.

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:…………………………………………………………….

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:……………………………………..

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:………………………………………………..

A fogyasztó(k) neve:……………………………………......................

A fogyasztó(k) címe:………………………………………………………….

A fogyasztó(k) aláírása:………………… (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:………………………..

Tájékoztatjuk Önt, hogy az alábbi esetekben nem gyakorolhatja a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. § szerinti elállási jogát: (az alábbiak alkalmazásában Ön a fogyasztó, míg cégünk a vállalkozás):

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az egyébként az elállási jog gyakorlására irányadó 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából. Az elállási jog azonban a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.
 9. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

Termékszavatosság:

Fogyasztónak minősülő természetes személy vevőt a Kormányrendelet 3. melléklet 2. pontja szerint illeti meg a termékszavatossági jog, figyelemmel a Ptk. 6:168-170. § rendelkezéseire is. A jogosultságról a Kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás tájékoztatóban rögzítettek a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával, így társaságunkkal szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Kellékszavatosság:

fogyasztónak minősülő természetes személy vevőt a Kormányrendelet 3. melléklet 1. pontja szerint illeti meg a kellékszavatossági jog, figyelemmel a Ptk. 6:159-167. § rendelkezéseire is. A jogosultságról a Kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás tájékoztatóban rögzítettek a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

fogyasztónak nem minősülő vevőt a Ptk. 6:159-167. § szerint illeti meg a kellékszavatossági jog.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a társaságunk hibás teljesítése esetén a társaságunkkal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a társaságunk számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a társaságunk költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a társaságunk adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Társaságunk kizárólag új termékeket értékesít, használt termékek értékesítésével nem foglalkozik.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a társaságunkkal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a társaságunktól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Jótállás:

A jótállás szabályai 2021. január 1. napjától vásárolt, a jótállással érintett termékekre:

Amennyiben Ön a jótállással érintett terméket Cégünktől 2021. január 01. napján, vagy azt követően vásárolta, a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 2021. január 1. napjától hatályos rendelkezései alapján az alábbiak szerint teljesíti Cégünk jótállási kötelezettségét:

Cégünk önkéntesen nem vállal a Kormányrendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket.

Ön akkor fordulhat a jótállási kötelezettség alapján Cégünkhöz, amennyiben Ön a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján fogyasztónak minősül vásárlása során. Azaz:

fogyasztó:a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

vállalkozás:a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Fogyasztási cikk alatt az alábbiakban a Cégünktől vásárolt, jótállási kötelezettséggel érintett termékeket; fogyasztó alatt a Cégünktől vásárló, fogyasztónak minősülő vevőt; míg vállalkozás alatt Cégünket kell érteni.

A jótállási kötelezettség az alábbi termékkörre terjed ki Cégünk esetében – Kormányrendelet Melléklet 1-3. pont-:

 1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;
 2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
 3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa.

A jótállás időtartama:

a)10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b)100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c)250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár azzal, hogy a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A vásárlás során kapott számla szolgál jótállási jegyként a jótállással érintett termékek, fogyasztási cikkek esetén.

4

Tájékoztatjuk , hogy amennyiben Ön fogyasztónak minősül a Ptk. rendelkezései szerint, úgy a jótállásból eredő jogait a jótállási jeggyel érvényesítheti .

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b)pontjaalapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás a fogyasztónak minősülő vevő jogszabályból eredő jogait nem érinti!

Panaszjog:

A vevő a webáruház használatával, az értékesített termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszát írásban (e-mailen, faxon vagy postai úton) nyújthatja be, az eladó rögzített telefonos ügyfélszolgálatot nem működtet. A panasz kivizsgálásának időtartama a panasz beérkezésének időpontjától számított 5 munkanap, amennyiben a fenti időtartamnál várhatóan hosszabb időt vesz igénybe a panasz kivizsgálása, a bejelentéstől/beérkezéstől számított 5 munkanapon belül az eladó írásban, a webáruházban megadott elérhetőségek valamelyikén tájékoztatja a vevőt.

Amennyiben a vevő a panasz kezelésével, illetve annak eredményével nem ért egyet, vagy panaszát továbbra is fenntartja, a következő szervekhez fordulhat:

Tájékoztatjuk , hogy fogyasztói jogvita esetén a Ön, mint fogyasztó a Vármegyei (fővárosi) vármegyei kormányhivatalokhoz is fordulhat panaszával – akár a lakóhelye szerinti vármegyei kormányhivatalhoz is-, az egyéb vitarendezési fórumokon túl. Tájékoztatjuk, hogy a vármegyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi főosztályának elérhetőségeit a jelen ÁSZF 1. sz. melléklete elérhetőségekkel, részletesen tartalmazza.

A Cégünk székhelye szerinti vármegyei kormányhivatal elérhetőségei:

Somogy Vármegyei KormányhivatalKözlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím:

5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.

Telefon:

(56) 795-764

E-mail:

jasz.fogyved@jasz.gov.hu

Tájékoztatás békéltető testülethez fordulás jogáról a panaszjog körében 

Online vitarendezési platform: Az Európai Bizottság által létrehozott honlapon (https://webgate.ec.europa.eu/odr) a fogyasztók regisztrálhatnak, ezen keresztül az online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat egy kérelem kitöltésével rendezhetik, elkerülve a bírósági eljárást. A vevő az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban panaszát az online vitarendezési fórumon is előterjesztheti, ezen vitarendezési mód igénybevételére is jogosult. Lehetőség nyílik ezen panaszkezelés során arra, hogy a vevő és az eladó közösen válasszák ki a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Együttes jogérvényesítés fogyasztónak minősülő vevő esetén, jegyzőkönyvezés:

Tájékoztatjuk továbbá határon átnyúló fogyasztói jogvita rendezése körében az alábbiakról:

Amennyiben az Ön, mint fogyasztónak minősülő vevő vonatkozásában cégünk, mint eladó külföldi vállalkozásnak minősül, úgy az Európai Fogyasztói Központ segít Önnek a panasz megoldásában. A Központ a más EU-s országban, Izlandon vagy Norvégiában honos vállalkozással szemben érdemi szakmai panaszkezelési segítséget nyújt, más külföldi országban székhellyel rendelkező cég esetén pedig tájékoztatást ad a lehetséges megoldási lehetőségekről és fórumokról.

Az Európai Fogyasztói Központhoz az alábbi elérhetőségeken lehet fordulni:

postai úton (Innovációs és Technológiai Minisztérium – Európai Fogyasztói Központ; 1440 Budapest Pf. 1.),

e-mailen (info@magyarefk.hu), valamint

telefonon a 06-1-896-77-47-es számon.

Fogyasztónak minősülő vevő (továbbiakban jelen alpont alkalmazásában: vevő) ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a vevőt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosság és a termékszavatosság alapján meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Eladó a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényekkel kapcsolatban a 19/2014. (IV.19.) NGM rendeletben foglaltak szerint jár el, melynek értelmében az igényről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti: a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát, c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját, d) a hiba bejelentésének időpontját, e) a hiba leírását, f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

Ha az eladó a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a vevő által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv tájékoztatást tartalmaz arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a vevő a Vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Ha az eladó a vevő szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon értesíti a vevőt. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

Eladó jogai:

az eladót az alábbi jogok illetik meg a vásárlás során:

vételárigény:

az eladó jogosult a megrendelt termék vételárára. A vevő a megrendelés elküldésével tudomásul veszi, hogy megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után. Erre figyelemmel a vevő köteles az áru ellenértékét, valamint a megrendelt egyéb szolgáltatások ellenértékét az eladó részére – a vevő választása szerint – előzetesen, vagy az áru átvételével egyidejűleg kiegyenlíteni.

termékkör módosításának joga:

eladó jogosult az általa értékesített termékkör meghatározására, így azt bármikor módosíthatja, melynek során megszüntetheti egyes termékek értékesítését, valamint új termékek értékesítését vezetheti be, előzetes tájékoztatás nélkül. A termékkör módosításának joga nem érinti a módosításig már leadott és visszaigazolt megrendeléseket.

Árváltoztatás joga:

az eladó jogosult a webáruházban értékesített áru vételárát, valamint a szállítás költségeit megváltoztatni. Az árváltozás nem érinti a vevő által már megrendelt és az eladó által visszaigazolt áru vételárát és az ahhoz kapcsolódó szállítási költséget. Amennyiben az árváltozást követően módosítja a megrendelését a vevő, melynek következtében további árut rendel meg és/vagy a szállítás költsége az árváltozásra figyelemmel módosulna, úgy megrendelés módosítására csak a már megváltozott ár és/vagy szállítási költség figyelembe vételével van lehetőség.

Korlátozott egyoldalú szerződésmódosítás:

az eladó jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosítás nem érinti a módosítást megelőzően leadott rendelésekkel összefüggő vevői igényérvényesítés, mely megrendelések vonatkozásában a megrendelések leadásakor hatályos és a vevő által elfogadott ÁSZF rendelkezései irányadók.

Tulajdonjog fenntartása:

mindaddig, míg az áru ellenértéke, valamint a megrendelt egyéb szolgáltatások ellenértéke maradéktalanul az eladó részére megfizetésre nem kerül, eladó a tulajdonjogát az árun fenntartja. Az áru tulajdonjoga a teljes vételár, valamint a vásárláshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatás ellenértékének az eladó részére történő hiánytalan megfizetését követően száll át a vevőre.

Irányadó jog:

a jelen szerződéssel kapcsolatos jogviták rendezésére a magyar jog az irányadó azzal, hogy a viták a magyar, általános hatáskörű bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Tájékoztatás korábban hatályos ÁSZF elérhetőségéről:

a mindenkor hatályos ÁSZF hatályba lépését megelőzően hatályos ÁSZF(ek) szövegét itt érheti el.

 1. számú melléklet a CSUPOR ’ 97 Kft. webáruházában történő vásárlás Általános Szerződési Feltételeihez

Fogyasztóvédelmi hatóság

Kormányhivatalok

E-mail cím

Elérhetőség

Budapest Főváros Kormányhivatala

Fogyasztóvédelmi Főosztály

fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti

-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017

Pest Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Főosztály

fogyved@pest.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-

egysegek-elerhetosegei/fogyasztovedelmi-foosztaly

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyasztovedelem@bacs.gov.hu

http://bkmkh.hu/fogyasztovedelmi_osztaly/elerhetoseg

ek/

Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyasztovedelem@baranya.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/szervezeti- egysegek-menu/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-

meresugyi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

Békés Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyved@bekes.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes/elerhetoseg- szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-es-

fogyasztovedelmi-foosztaly

Borsod-Abaúj- Zemplén Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyasztovedelem@borsod.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-

zemplen/szervezet/hatosagi-foosztaly

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyasztovedelem@csongrad.gov.hu

http://www.csmkh.hu/hu/muszaki-hatosagi-foosztaly

Fejér Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyved@fejer.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer/elerhetosegek

-szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi- meresugyi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyasztovedelem@gyor.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson- sopron/elerhetosegek-szervezet/kozlekedesi-muszaki- engedelyezesi-meresugyi-es-fogyasztovedelmi-

foosztaly

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyasztovedelem@hajdu.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu- bihar/elerhetosegek-szervezet/kozlekedesi-muszaki- engedelyezesi-meresugyi-es-fogyasztovedelmi-

foosztaly

 

Heves Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyved@heves.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/--

/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-es- fogyasztovedelmi-foosztaly

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

jasz.fogyved@jasz.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun- szolnok/szervezeti-egysegek/muszaki-engedelyezesi- es-fogyasztovedelmi-foosztaly/fogyasztovedelmi-

osztaly

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyasztovedelem.meff@komarom.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom- esztergom/elerhetoseg-szervezet/kozlekedesi-muszaki- engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-

foosztaly/fogyasztovedelmi-osztaly

Nógrád Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyved@nograd.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd/szervezeti- egysegek/muszaki-engedelyezesi-es-

fogyasztovedelmi-foosztaly

Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyasztovedelem@somogy.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/szervezeti-

egysegek/kozlekedesi

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyasztovedelem@szabolcs.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar- bereg/szervezeti-egysegek/kozlekedesi-muszaki-

engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly-2020

Tolna Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyasztovedelem@tolna.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirdetmenyek

/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-es- fogyasztovedelmi-foosztaly

Vas Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyasztovedelem@vas.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye- elerhetosegek/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-

meresugyi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

veszprem.fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/szervezet

i-egysegek/hatosagi-foosztaly

Zala Vármegyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyasztovedelem.zala@zala.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/szervezeti-

egysegek/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-es- fogyasztovedelmi-foosztaly

 

Tisztelt Vásárlónk! Kérjük, megrendelése, adatai megadása előtt figyelmesen olvassa el az alábbi adatvédelmi tájékoztatót, melyben az Ön által megadott személyes adatainak (név, lakcím, telefonszám, faxszám, elektronikus levelezési cím, egyéb elektronikus elérhetőség, egyéb számlázási adatok, szállítási cím, vásárlás időpontja, vásárolt termék, vásárlás helye, fizetés módja, bankszámla szám, kezelési módjáról adunk részletes tájékoztatást. Adatkezelő adatai: CSUPOR 97" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye: 5000 Szolnok, Rákóczi út 50., Adószám:11501718-2-16 Cégjegyzéket vezető bíróság és cégjegyzékszám: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága 16-09-004439. Telefon: 06 56 412 659, 06 56 515 060; Fax: 06 56/ 515 -060, email: csuporkft@gmail.com. Az adatkezelést cégünk belső munkatársavégzi. Az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján tájékoztatjuk, hogy Ön, mint a jelen elektronikus értékesítési felületet vásárlás céljából használó ügyfelünk az oldal használatával és adatai megadásával hozzájárul, hogy az Ön által megadott személyes adatait (így nevét, lakcímét, telefonszámát, faxszámát, elektronikus levelezési címét, egyéb elektronikus elérhetőségét, egyéb számlázási adatait, szállítási cím, fizetés módja, bankszámla szám) társaságunk, a Csupor 97' Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a megadott adatok kezelője az értékesítési tevékenységéhez (áruküldés; ajánlatok küldése;piackutatás; közvetlen üzletszerzés: reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével történő közlése) kapcsolódóan kezelje, az adatokat tárolja, felhasználja, Önt közvetlenül megkeresse. Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles hozzájárulását megadni, a szükséges adatok szolgáltatása önkéntes alapon történik az Ön részéről, az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ:  Adacsa Kft. (5000 Szolnok, Szolnok Ispán Krt. 7. Fsz/11.) e-mail: adacsa@adacsa.hu Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön társaságunktól megrendel valamely terméket, s azt nem személyesen veszi át társaságunk székhelyén, úgy az áru továbbítása és pontos kézbesítése érdekében az Ön által megadott adatokat azon fent írt továbbító szolgáltató részére adjuk át, mely a megrendelt árut –figyelemmel az Ön megrendelésében foglaltakra – az Ön részére eljuttatja. Tájékoztatjuk arról, hogy az adatok fenti módon történő átadása kizárólag a társaságunk által végzett adatkezelés körében történik változatlan céllal, mely cél, hogy Ön a megrendelt árut az Ön által jelzett címen átvehesse. Tájékoztatjuk arról, hogy megrendelésnek leküldésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a fenti módon adatait a továbbító szolgáltató részére átadjuk a fenti adatkezelési cél érdekében. Kérjük, hogy amennyiben Ön nem kívánja azt, hogy adatait társaságunk a fent megjelölt továbbító szolgáltató részére átadja, úgy ezt a körülményt írásban jelezze részünkre az csuporkft@gmail.com email címen. Tájékoztatjuk, hogy e körben telefonos vagy szóbeli jelzése nem elegendő, de akár faxon, email-ben vagy postai úton, esetleg személyesen átadott levelében az adattovábbítást megtilthatja. Amennyiben Ön tájékozódni szeretne, hogy adatait társaságunk milyen módon kezeli, azt kinek a részére adta át, vagy adatkezelésünkkel kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merül fel, úgy az csuporkft@gmail.com elektronikus levelezési címen vagy postai úton a Csupor ’97 Kft., 5000, Szolnok, Rákóczi út 50. címen erről felvilágosítást kérhet; egyben vissza is vonhatja bármikor ezen elérhetőségeken az adatai kezeléséhez korábban adott hozzájárulását. A Webáruház használatával Ön, akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a Webáruházban nem regisztrálhat, nem vásárolhat, hírlevélre nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Figyelemmel arra, hogy nem áll módunkban a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így Ön, mint érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak. A megadott adatok valóságáért Ön tartozik felelősséggel. Tájékoztatjuk, hogy a webáruházunk funkciói, a megrendelések nyilvántartása és teljesítése csak abban az esetben lehetséges, ha Ön, mint annak használója az adatait azt részünkre megadja, és az adatkezeléshez hozzájárul. Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi jogalapon, célokból és időtartamig kezeli Adatkezelés fajtája Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Regisztrált felhasználóra vonatkozó adatkezelés Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) Név Lakcím (nem kötelező) E-mail cím Telefonszám (nem kötelező) Születési dátum Felhasználói fiók kezelése Rendelési adatok és számlák megtekintési lehetőségének biztosítása Kedvencek kezelése Az Érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig Regisztrált felhasználóra vásárlás esetén vonatkozó adatkezelés A szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) Név Lakcím E-mail cím Telefonszám Rendelések teljesítése Rendelési visszaigazolás küldése Rendelés teljesítésével kapcsolatos kommunikáció A rendelés teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidőig) Számlázási adatok kezelése Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) Név Lakcím Áruk és szolgáltatások ellenértékének számlázása Számviteli törvényben meghatározott határidőig (8 évig) Hírlevél, katalógus küldés Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) Név E-mail cím Telefonszám Lakcím (csak a választott módnak megfelelő adatot kezeljük) Reklámajánlatok küldése elektronikus és/vagy postai úton Az Érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig Online kapcsolatfelvétel az érintett által Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) E-mail cím Név (nem kötelező) Lakcím (nem kötelező) Vevőszám (nem kötelező) Az Érintett weboldalon feltett kérdésének megválaszolása az ügyfélszolgálat által Az Érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig Telefonos megkeresések rögzítése (Érintett általi kapcsolatfelvétel) Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) Név E-mail cím Telefonszám Lakcím (csak a választott módnak megfelelő adatot kezeljük) Rendelések adatainak felvétele Fogyasztói panaszok felvétele A rendelés teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidőig); egyéb esetben ( panasz, információ kérés, segítség stb.) az adott ügy lezárásáig, melyet követően az adatokat töröljük A kötelezően megadandó adatok hiányában Cégünk nem tudja az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatást nyújtani, tehát nem tudja például a felhasználói fiókot létrehozni és kezelni, vagy a rendelést teljesíteni. Reklámküldemények és ajánlatok küldése céljából Cégünk kizárólag az Ön külön erre irányuló kifejezett hozzájárulása esetén kezeli az adatokat a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Ön a hírlevélben található link alkalmazásával, vagy az Cégünk 1. pontban rögzített elérhetőségein bármikor megtilthatja, hogy részére Cégünk a továbbiakban reklámküldeményt küldjön. Cégünk telefonos ügyfélszolgálatot is működtet, melynek során hívását hangfelvétel útján nem rögzítjük.
Webáruház készítés